Amaca Yönelik Sekine Duası

Sekine Duası Fazileti ve Duanın açıklaması

Sekine Dausı tamamı Kur'an'da geçen Allah'ın güzel isimlerinden ve Ayetlerden oluşmaktadır.

Sekine kelimesi sözlükte kalp huzuru, itminan duygusu, güven, sükünet, dingilik, vakar, ağırbaşlılık v.b. anlamlara gelmektedir.

Tasavvufta ise genel anlamıyla sekine gaybın ve manevî feyzin esnasında kalbin yaşadığı tatmin hali ve gönül huzûru şeklinde tarif edilmektedir.

Sekine Duası nasıl yapılır

1. Niyet ( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2. İstiğfar (7 Defa)

3. Salava-ı Şerife (7 Defa)

4. Allah-u Ekber (10 Defa)

5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak. (19 Defa)

 

Örnek

Önce Besmele sonra 6 esma ( Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun) sonra birinci ayet 19 defa okunacak. Arkasında tekrar Besmele Altı (esma) isim sonra ikinci ayet 19 defa okunacak.

 

Sekine Duası Allah'ın altı İsm-i Azamı olan "Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs" isimleri ile yapılan bir duadır.

Bu altı ismin manaları kısaca şöyledir.

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad sahibidir

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezeli, ebedi, ve ölümsüz hayat sahibidir her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten Odur

Kayyûm: Allah daima kaimdir, tabir caizse daima ayaktadır. Yarattığı her şeye hakimdir. varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder yönlendirir. Her şey Onunla var olur, Onunla ayakta durur, Onunla devam eder. Allah'ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hali olmaz. Göklerde ve her ne varsa O'nun iradesiyle ve kayyûmmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm sahibidir, hikmet sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek adaletindedir. faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözertmesi O'nun yüksek adetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adaletle hükmeder.

Adl: Allah Adalet sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil adaletten ibarettir. Allah kendisi adalet sahibi olduğu gibi kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, acizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir.Allah kemâl sıfatlar sahibidir. O'nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pak yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar sahibidir. Onun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar

Sekîne’de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Sekine Duası Türkçe Okunuşu

1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2. İstiğfar (7 DEFA)

3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)

4. Allah-u Ekber (10 DEFA)

5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

2.Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

3.Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

4.Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime

5.Ayet: innallahe kane gafuran rahime

6.Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira

7.Ayet: innallahe kane semian besira

8.Ayet: innallahe kane alimen hakime

9.Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe

10.Ayet: İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

11.Ayet: ve yen surakellahu nesran azize

12.Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn

13.Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz

14.Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid

15.Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

16.ayet: Hasbünallâhu veni'mel vekîl

17.ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber

18.ayet: iyyake na'budü ve iyyake nestain

19.Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

Ayetlerin Türkçe Mealleri

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok Merhamet edicidir.

5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

17- En büyük Korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

 

Sekine duasının sırları

Sekine on dokuz sistemine dayalı olarak ortaya konulan bir ism-i Azam duasıdır. Besmelenin on dokuz harfine uygun olarak, on dokuz harfli olan Allah'ın ismi şeriflerinin yer aldığı bu duanın büyük bereketinin olduğunu söyleyen İmam-ı Ali (ra), hem Celcelutiye, hem Ercuzesinde bu isimlerin üzerinde özellikle durmaktadır.

İmam-ı Ali (ra)'nin, on dokuz sistemine dayalı bu Sekine'yi doğrudan Kur'an'dan aldığını gösteren birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır.

1. Sekine altı isimden (Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs) meydana gelmektedir. Kur'an'da “sekine” kelimesi de altı defa ( Bakara 2/248, Tevbe 9/26, 40; Fetih 48/4,18,26) geçmektedir.

2. Kur'an'da geçen sekine kelimesi birçok yönden on dokuz sayısını göstermektedir.

a) Bakara suresinde geçen Sekine kelimesi, Talutun hükümdarlığının bir alameti olarak söz konusu edilmiş ve Tabut denilen bir sandığın içinde ilahi yardımın bir simgesi olup, Allah tarafından inananlar için büyük bir moral olup, sükunet, güven ve Huzur anlamında kullanılmıştır. Bu ayetten önce surede 247 (13x19) ayet geçmiştir.

b) Sekine kelimesinin diğer tekrarları, Hz. Peygamber (sas) ve Müslümanlar için söz konusudur. Bu beş tekrardan ilk üçü Fetih Suresinde söz konusudur. Son ikisi ise Tevbe Suresinde geçmektedir. Bu iki surenin tertip numaralarının (9+48) toplamı: 57 (3x19)'dir. Bu iki sure arasına tam 38 (2x19) sure yerleştirilmiştir.

c) Söz konusu beş ayet numarasının ( Tevbe 9/26, 40; Fetih 48/4,18,26) toplamı : 114'tür. Bu sayı, Kur'an'ın 114 sure sayısına uygun olup ondokuzun altı katıdır.

d) Nüzul sırası itibariyle “sekine” kelimesi ilk defa Fetih Suresinde inmiştir. Bu sure, bi'setin on dokuzuncu yılında (Hudeybiye seferi dönüşünde) inmiştir. İçinde yer aldığı şifresiz (Başında kesik harfler bulunmayan) sureler sistemine göre, ilk ayeti, 102x19(=17x114) katı bir sıradadır.

e) Sekinenin ilk defa indiği (Fetih, 48/4,18) ayetlerdeki şekli olan “el-Sekinet”in ebced değeri 571'dir. Bu tevafuk, Efendimizin (asm) dünyaya teşrifleri insanlık için bir huzur ve güven kaynağı olduğuna işaret sayılmalıdır. Okunmayan vasıl elifi hariç tutulursa, ebced değeri 570(30x19)dir.

3. Sekine olarak isimlendirilen altı ismin harf sayısı da on dokuzdur.

4. Sekinenin temel unsurlarından biri de besmeledir. Besmelenin harf sayısı da on dokuzdur.

5. On dokuz harfli besmelenin geçtiği ayet numarası (Neml, 27/30) ile on dokuz cehennem zebanilerini sayısı için söz konusu edilen ayet numarası (Müddesir, 74/30) aynıdır. Bu tevafuk besmele ile zebaniler arasında bir ilişkinin varlığını göstermekte ve büyük sahabi Abdullah b. Mes'udun

“Besmelenin harfleri cehennem zebanilerinin sayısı kadar olup on dokuzdur. O halde, on dokuz zebaniden kurtulmak isteyen, on dokuz harfli besmeleyi okusun. Bunu okuyan kimse için Allah, bu harflerden her birisini bir zebaniye karşı bir Zırh yapar. Cehennem melekleri olan zebanilerde bütün işlerini besmele çekerek yapar ve bütün güçlerini besmeleden alırlar.” (Kurtubi I/12; Beki Niyazi, Namazın Sayısal Mucizesi, s.15)
şeklindeki görüşlerinin doğruluğunu teyit etmektedir. İlginçtir on dokuz harfli besmele ile on dokuzdan söz eden ayetin numarası olan 30 sayısı 19 sayısı ile çarpıldığı zaman, yukarıda geçtiği üzere, “el-sekinet” in ebced değeri olan 570 rakamını buluruz.

6. ”Sekinet” kelimesini tehecci usulü ebced değeri : (sin=120, kaf=101, ya= 12, nun=106, ta=402) 741(39x19)'dir. Yine ilginçtir, ondokuzdan bahseden Müddessir Suresinin ilk ayeti, sondan itibaren Kur'an'ın 741. ayetidir.

7. Sekine farklı maksatlar için, altı ism-i azama farklı ayetler eklenerek okunur. Ancak bu ayetlerin on dokuz sayısına uygun olması gerekmektedir. Nitekim, Bediüzzaman Said Nursi, bir zamanlar bu altı isme 171 (9x19) ayet ilave ederek okuduğunu ilave etmektedir.

8. Bediüzzaman tarafından düzenlenen elimizdeki şekliyle “Sekine“ duası değişik yönlerden on dokuz sayısını göstermektedir:

a) On defa Allahu Ekber (Allah en büyüktür) diye tekbir getirildikten sonra on dokuz harfli besmele ile Allah'ın on dokuz harfli altı ismine yer verilmektedir.

b) Söz konusu on dokuz ayetin her birinin harfleri de on dokuzdur. -Yalnız yirminci surede geçen ikinci ayet yirmi adet harften oluşmaktadır.- (“ve anetil vucuhü lil hayyil kayyum “ yirmi adet harften oluşmaktadır. Ancak bu ayetin başındaki “vav” atıf vavıdır. Yani bir önceki ayetle bu ayeti bağlayan bir bağlaçtır. Türkçedeki “ve” ile aynı işlevi görmektedir. Bağlacı saymadığımızda ayetin ifadesi olan “anetil vucuhü lil hayyil kayyum” kalır ki bu da on dokuz harftir.)

c) ”Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.” mealindeki ayet on dokuzuncu sırada yer almıştır. Bu ayet, bu şekliyle (vav'lı olarak “velhamdülillahi Rabbilalemin şeklinde) Saffat Suresinin 182. ayeti olarak geçmektedir.

- Bu ayetin harf sayısı ondokuzdur.

- Bu ayet kendi sisteminde (başında şifreli harf bulunmayan sureler sistemine göre) Kur'an'ın 1824. (96x19=5x19x19+19) ayetidir.

- Bu ayet, Kur'an'daki “elhamdülillah” cümlesinin on dokuzuncu tekrarıdır.

- Bu ayetin ebced değeri: 589 (31x19)'dur.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Amaca Yönelik Sekine Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları